Tool Dragon City - Tool Monster Legends - Tool Social Wars - Tool Social Empires

1001001000000010000000

Tool Dragon City - Tool Monster Legends - Tool Social Wars - Tool Social Empires

Tool Dragon City, Tool Monster Legends, Tool Social Wars, Tool Social Empires, Dragon City Tool, Monster Legends Tool, Social Wars Tool, Social Empires Tool, Tool Gold, Tool Food, Tool Exp, Tool Gem, Tool FreeHack Gold, Hack Gem, Hack Food, Hack Exp, Tool Hack, Tool Free, Dragon City, Monster Legends, Social Wars, Social Empires, Tool Dragon City, Tool Monster Legends, Tool Social Wars, Tool Social Empires, Hack Dragon City, Hack Monster Legends, Hack Social Wars, Hack Social Empires
Chào các bạn đến với tool, tool sẽ giúp các bạn chơi dragon city tốt hơn
Đọc kỹ hướng dẩn ở đây trước khi sử dụng tool - Cách lấy id với session
ID: Session:

List Items: Team combat:
List Dragon: Bug item:
Items On Island:
Items In Stogare: Coordinates X: Y:
Dragon On Island:
Dragon In Stogare:
Move dragon: Deus Vault:
Egg On Hatchery:
Breed Dragon:
Result Breeding:
Food Farm: Free Dragon:
Time Stadium: Combat Word:
Offer: Island:
Learn new skill for dragon:
Expand: Event Olympus: